Volg ons op:

Privacy Statement

Disclaimer & cookies


PRIVACY STATEMENT

BrilliantPeople respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte informatie en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens jouw contact met ons verwerken wij een aantal gegevens van jouw die vallen onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij jou over deze gegevensverwerkingen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
 • jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening
 • met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • jou te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en uitgaves
 • met jou een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren
 • jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en jou voor te stellen aan (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen
 • jouw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, jou deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren
 • jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals en systemen

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij:

 • je gegevens invult via onze website
 • je aanmeldt via een social media account
 • je digitale of fysieke visitekaartje aan ons geeft
 • met BrilliantPeople communiceert (schriftelijk, digitaal, telefonisch)
 • vrijwillig deelneemt aan enquêtes, actie, spel of prijsvraag of je inschrijft voor een evenement
 • cookies accepteert die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen bij bezoek aan onze website
 • leverancier van BrilliantPeople bent
 • bij BrilliantPeople solliciteert
 • een arbeidsovereenkomst met BrilliantPeople hebt
 • een (flexibel) inhuurcontract met BrilliantPeople hebt
 • De aan BrilliantPeople ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wat verwerken wij aan persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties en werknemers.Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover jij hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

BrilliantPeople verwerkt onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats/vestigings- & postadres)
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie- & contactgegevens
 • geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt)
 • van (potentiële) werknemers aanvullend: nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat, curriculum vitae en motivatie, werkervaring, diploma’s, certificaten en trainingen, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, gegevens ten behoeve van pensioenen en verzekeringen, opleiding- en scholingsgegevens, pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN en eventueel (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens?
Op elk moment kun jij ons verzoeken aan te geven welke gegevens wij van jou verwerken en om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
Tot de bijzondere persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld personeels- en financiële administratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, verzuim, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van arbeidsregelingen. Werknemers van BrilliantPeople, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

BrilliantPeople heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BrilliantPeople kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Wat delen wij aan persoonsgegevens?
Jouw gegevens zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming. BrilliantPeople kan gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou voor heeft gekregen.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

BrilliantPeople kan ten behoeve van het verwerven van opdrachten curriculum vitae van medewerkers en inhuurcontracten voorleggen aan (potentiele) opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
BrilliantPeople bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van BrilliantPeople voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt en zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen en klachten
Bij vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring kun je deze per e-mail kenbaar maken via info@draaijerpartners.nl, dan wel door een brief te sturen naar BrilliantPeople t.a.v. de directie, Postbus 436, 9700 AK  GRONINGEN.

Inhoudelijke wijzigingen privacyverklaring
BrilliantPeople kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie staat op de website van BrilliantPeople vermeld.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden jou aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat jij op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

 

DISCLAIMER

BrilliantPeople betracht bij de ontwikkeling en het beheer van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de inhoud van de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van deze site behoren toe aan BrilliantPeople bv. Zonder uitdrukkelijke toestemming van BrilliantPeople is het niet toegestaan de informatie te gebruiken, in welke vorm dan ook. Deze disclaimer is van overeenkomstige toepassing op de door BrilliantPeople uitgegeven digitale nieuwsbrieven.

COOKIES

BrilliantPeople maakt op haar website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Met functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens over het bezoek aan onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Wij maken gebruik van geanonimiseerde statistieken via Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze aan de hand daarvan te verbeteren. De via de website verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd om zodoende rekening te houden met jouw privacy.

De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

In de verwerkersovereenkomst met Google zijn onder andere afspraken gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Door acceptatie van onze cookies en het gebruik van onze website ste je in met het verwerken van de informatie door Google. Via uw instellingen kun je het gebruik van cookies weigeren. Dit kan tot gevolg hebben dat je dan misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google en het speciale privacybeleid van Google Analytics.

Copyright© 2019 BrilliantPeople bv